Algemene voorwaarden

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig:
het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

huurder:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

consument:
de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;
 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waar voor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

bestuurder:
de feitelijk bestuurder van het voertuig.

ondertekenaar:
degene die dit contract namens huurder ondertekent. Deze persoon staat jegens verhuurder in voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit dit huurcontract door de opgegeven huurder resp. bestuurder.

1.BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
 2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.
 3. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

2. VERLENGING VAN DE HUURPERIODE

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

3. OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van 75,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met 75,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

4. BETALING

 1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
 2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan 500,- (excl. BTW), met een minimum van 75,- (excl. BTW).

5. KOSTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

6. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Ingeval van roekeloos rijgedrag , rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, is verhuurder gerechtigd om de borg genoemd in artikel 7, in te houden.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaanmaken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
 5. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor hetbesturen van het voertuig vereist is.
 6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. Handelen in strijd met deze bepaling heeft tot gevolg dat het bedrag aan eigen risico , vermeld op de huurovereenkomst, verhoogd wordt met 100%.
 7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 8. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden.
 12. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €100,- (excl. BTW).
 13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 15. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
  • verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • de politie ter plaatse te waarschuwen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE

 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6;
  • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
  • – de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
  • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
  • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
  • de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;
 4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 5. De hoogte van het eigen risico en het te betalen bedrag aan borg staan vermeld op de huurovereenkomst. De hoogte van deze bedragen is afhankelijk van de waarde van de auto en de risico-inschatting door verhuurder. Het bedrag aan betaalde borg mag de verhuurder tot 14 dagen na huurperiode onder zich houden en verrekenen met eventuele verkeersboetes, veroorzaakte schade, danwel anderszins financiële verplichtingen van huurder voortvloeiende uit de huurovereenkomst en deze voorwaarden. Is de omvang van de schade binnen 14 dagen niet bekend, dan is verhuurder gerechtigd het terugbetalen van de borg op te schorten.
 6. Ingeval van brandgaten in interieur en/of bekleding, is verhuurder gerechtigd tot inhouding van het volledige bedrag aan borg.
 7. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 8. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
 9. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

8. HERSTELLINGEN VAN HET VOERTUIG

 1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken. De kosten voor herstel van schade mag verhuurder verrekenen met het ontvangen bedrag aan borg.
 2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
 3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

9. GEBREKEN AAN HET VOERTUIG EN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
 3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende.
 4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huur- overeenkomst de gebreken kende.

10. VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE SANCTIES EN MAATREGELEN

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van 10,- (excl. BTW).

11. BESLAG OP HET VOERTUIG

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten, waaronder kosten voor rechtsbijstand, proceskosten en overige kosten.

12. ONTBINDING VAN DE HUUR

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR GEDRAGINGEN OF NALATIGHEDEN VAN ANDEREN

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER EN VAN DE BESTUURDER

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 10 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.
 2. Verhuurder behoudt zich het recht voor de gegevens op te (doen) nemen in branchegerelateerde en vergelijkbare waarschuwingssystemen. Verhuurder informeert na registratie op eerste schriftelijke verzoek van de betrokkene wie de verantwoordelijken voor zodanige gebruikte waarschuwingssystemen zijn. Bij verantwoordelijken voor dergelijk systemen kan de betrokkene inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.
 3. Persoonsgegevens van huurder en/of bestuurder (en in geval van rechtspersonen; van eigenaren, statutair en feitelijk bestuurders van de rechtspersoon) worden in ieder geval opgenomen in zodanige waarschuwingssystemen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, indien misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, indien door toedoen of nalaten van huurder of bestuurder herhaaldelijk en/of aanzienlijke schade aan/met het voertuig wordt toegebracht en/of indien de huurprijs niet stipt (d.w.z. niet tijdig of niet volledig) wordt voldaan.

15. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de huurovereenkomsten van verhuurder zijn, naast deze algemene huurvoorwaarden, de huisregels verhuurder in de meest recente versie aanvullend van toepassing. Deze huisregels liggen ter inzage aan de balie en afschrift hiervan wordt aan de balie van verhuurder op het eerste verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.
 2. Ter zake van alle als verzekering (al dan niet in de zin van art. 7:925 B.W.) aangeduide componenten bij de huurover- eenkomst gelden altijd aanvullende bepalingen betreffende geldingsbereik (gevallen waarin, gronden waarop) en omvang van dekking. Huurder/bestuurder/inzittenden zijn gehouden zelf te controleren of zulke componenten in het individueel geval afdoende dekking en geldingsbereik hebben. In geval van een verzekering in de zin van art. 7:925 B.W. brengt verhuurder het risico onder bij een derde, verzekeraar. Alsdan gelden de bepalingen (polis en algemene voorwaarden) welke deze toepast en bestaat geen (directe) aansprakelijkheid jegens verhuurder op nakoming door de verzekeraar. Voor zover op basis van het overeenkomen van zodanige componenten enige (directe) aansprakelijkheid van verhuurder zou blijken te bestaan is dezulke gelimiteerd tot maximaal € 1.000,00 per (huur)contract en/of per incident. Afschrift van de relevante bepalingen van deze verzekeraar, welke de inhoud van de verzekering bepalen, wordt op het eerste verzoek kosteloos ter beschikking gesteld, hetzij aan de balie van verhuurder, hetzij door toezending per post.
 3. De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Namens SC Auto Verhuur
de directie Hengelo,
Januari 2024